Du er her:

Kvalitetssiden

Rektor har ordet.

Skolens verdier, kjennetegn, tradisjoner og fokusområder.

 

PEDAGOGISKE PRINSIPPER FOR ARBEIDET VED ASPÅSEN SKOLE

Elevsyn:

”Elevene er forskjellige og like verdifulle”

 • Elevene har ulike forutsetninger og skal møtes ut fra sine behov
 • Elevene er unike og har alle noe å bidra med til fellesskapet
 • Elevene er aktive i sin læringsprosess, og skaper sin kunnskap i samarbeid med omgivelsene.

 

Kunnskapsyn:

”Kunnskap innbefatter både sosial og faglig kunnskap”

 • Kunnskap er et resultat av en prosess
 • Kunnskap utvikles når elevene gjør erfaringer, reflekterer og setter dette inn i en kjent sammenheng
 • Kunnskap utvikles i godt sosialt samspill

 

Læringssyn:

”Læring skjer gjennom hele livet”

 • Læring skjer ved bruk av varierte aktiviteter og metoder som vekker nysgjerrighet og skaper undring
 • Læring bygger på elevens erfaringer
 • Læring er ikke overføring av fakta, men å gi eleven kompetanse til å selv tilegne seg kunnskap

 

Lærerrollen:

”Læreren skal jobbe med alle elevene, men også ha blikk for den enkelte”

 • Læreren skal vise respekt for alle elevene
 • Læreren skal skape lærelyst ved å være en god formidler og veileder
 • Læreren skal være en tydelig leder
 • Læreren skal ha realistiske forventninger og stille krav til elevene

 

Skolens kvalitetsfremmende arbeid skal sikre at elevene trives, lærer, opplever mestring og utvikling på skolen. 

Personalet på skolen jobber systematisk og målrettet med områder som definert i Bodø kommunes strategiplan og satsningsområder som identifisert etter bl.a. ståstedsundersøkelser og elevundersøkelser. Skolen har et tett samarbeid med FAU og har fokus på elevmedvirkning.                

Kommentarer til skolens resultater.

Aspåsen skole har naturlige variasjoner i resultatene på nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

Skolens elever viste gode resultater i alle fag på nasjonale prøver for 5. trinn i 2013. Elevene gir tilbakemelding om høy trivsel på skolen, og god støtte fra både lærere og foresatte. 

 

Oppfølging av resultater.

Resultatene blir presentert for personalet for å etablere en felles oppfatning av hvilke sterke og svake sider det må arbeides videre med. Skolens ledelse og lærere drøfter elevenes resultater og hvilke tiltak som trengs for ytterligere forbedringer. Et godt samarbeid med foresatte er også viktig for at elevene skal utvikle seg best mulig.