Du er her:

SFO

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud, før og etter skolens kjernetid, for alle barn fra 1. – 4. trinn, og barn fra 5. til 7. trinn på særskilt grunnlag.

SFO (Skolefritidsordning)

Bodø kommune har tilbud om SFO på alle skoler med elever i 1. til 4. klasse. Nærmere informasjon om SFO-tilbudet på den enkelte skole finner du på skolens egen hjemmeside. I menyen til høyre finner du søknad om moderasjon, vedtekter og rammeplan for SFO.

I opplæringsloven er rammene for SFO gitt i § 13-7. Skolefritidsordningen:

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden; - gi barna omsorg, utvikle deres sosiale kompetanse, legge til rette for fysisk aktivitet, lek, kunst, kultur og kreativitet. 

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Åpningstider og ferier

Kontakt skolen for informasjon om åpningstider og ferier.

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (https://skole.visma.com/bodo) (krever pålogging). Det gjøres oppmerksom på at det er søker som blir registrert som betaler.

Endre eller si opp plassen

Oppsigelse av plass gjøres via Visma Flyt (https://skole.visma.com/bodo) – krever pålogging. Oppsigelsestiden er 2 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut juni måned.

Ønsker du å endre oppholdstid må det meldes vis Visma Flyt Visma Flyt (https://skole.visma.com/bodo)- krever pålogging. Endring må gjøres med en måneds varsel med virkning fra den 1. i påfølgende måned

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15.mars

Prisliste 2019

 

Type betalingssats

 

 

 

Vedtatt sats for 2018

 

 

 

Vedtatt sats for 2019

 

 

 

Endring i beløp

 

 

 

Endring i %

 

Foreldrebetaling SFO

Hel plass, pr måned

5 dagers tilbud

2 582

2 654

72

2,8

4 dagers tilbud

2 103

2 162

59

2,8

3 dagers tilbud

1 621

1 666

45

2,8

2 dagers tilbud

1 335

1 372

37

2,8

1 dags tilbud

891

916

25

2,8

Husstander med lav inntekt under 3,5 G i brutto årsinntekt beregnet pr husstand kan få redusert foreldrebetaling. Barn med behov for styrket SFO på 5.-7. trinn har rett til friplass SFO-tilbudet fra skolestart i august til skoleslutt i juni. Alle barn, trinn 1- 7 må betale for tilbudet på sommer-SFO. For ungdom trinn 8-10 tilbys det ikke SFO, men et styrket fritidstilbud finansiert av HO-avd.

                   

 

 Opphold på 1 time pr gang

231

238

7

3

Opphold per enkelt dag

274

282

8

2,9

Sommer-SFO sats per uke

799

821

22

2,7

Sommer-SFO sats per dag

160

164

4

2,5

SFO faktureres med forfall den 20. hver måned. Det er søker som blir registrert som mottaker av faktura. Betaling skjer etterskuddsvis. Juni faktureres med 65 % og august med 35 %. Juli er betalingsfri måned.

 

Sommer-SFO

Skolene gir tilbud om sommer-SFO, som starter ved skoleslutt og avsluttes ved skolestart. Det må søkes særskilt om sommer-SFO og det er egne satser. Kontakt skolen for informasjon.